Kolno: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie
Numer ogłoszenia: 58054 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie , ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782661, faks 086 2782431.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie wraz z budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego i deszczowego, przebudową odcinka sieci wodociągowej, 10-cioma miejscami postojowymi i utwardzonym placem. Przedmiot zamówienia szerzej opisany jest za pomocą dokumentów załączonych do SIWZ tj.: 1) Dokumentacji projektowej, 2) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiarach robót, stanowiących część pomocniczą.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.10.00-6, 45.23.24.11-6, 45.23.21.50-8, 45.23.21.30-2, 45.31.00.00-3, 09.32.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy. 2) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 3) Wykaz podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca. 4) Zaakceptowany (parafowany na każdej stronie) przez wykonawcę wzór umowy. 5) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej określone w art. 26 ust. 2d ustawy. 6) Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7) Oryginał dokumentu wniesionego wadium, jeśli wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 8) Dokument pełnomocnictwa - jeśli dotyczy. 9) Wykonawca w celu spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe, gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. Zmiany do umowy mogą dotyczyć: 1) Wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy: a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych, robót dodatkowych lub zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę dla zaniechania robót, robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej, zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji, b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dot. będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robót realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku), c) w przypadku zmiany o więcej niż 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, e) w przypadku zmiany o więcej niż 30% wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2) Terminu wykonania zamówienia: a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, b) jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej lub wymogów środowiskowych, lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych lub innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji robót budowlanych, d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w wewnętrznym dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. Inne zmiany dotyczące niemożliwych do przewidzenia okoliczności jak np. zmiana kierownika budowy, kierowników robót (choroby, przypadki losowe, utrata uprawnień itp.), może nastąpić jedynie po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego bez konieczności podpisywania aneksów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1lokolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, sekretariat (parter budynku).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, sekretariat (parter budynku).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Uniii Europejskiej. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamówienie planowane jest do dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016. W przypadku nie przyznania środków finansowych przez Ministra Sportu i Turystyki, zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie