Ochrona danych osobowych ...

Klauzule informacyjne       (w formacie PDF):

0. Klauzula ogólna

1. Przetwarzanie wizerunku

2. Osoby korzystaj±ce z ZF¦S - pracownicy

3. Osoby korzystaj±ce z ZF¦S - emeryci i renci¶ci

4. Monitoring wizyjny

5. Uczeń niepełnoletni

6. Uczeń pełnoletni

7. Rekrutacja

8. Dane osobowe pracownika

Inne informacje       

1. Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych w trakcie realizacji nauki w formie zdalnej

2. Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej