Regulamin szkolny ...

I. Wstęp

1. Głównym celem dydaktyczno-wychowawczym szkoły jest dopomaganie każde mu uczniowi w jak najpełniejszym rozwoju jego osobowości, w odkrywaniu i rozwijaniu jego uzdolnień i zainteresowań, w przygotowaniu się do aktywnego, odpowiedzialnego udziału w życiu ojczyzny.

2. Każdego ucznia powinny charakteryzować dobra praca, uczciwość, honor, godność własna i szacunek dla godności innych; umiejętność stawiania sobie wysokich wymagań oraz samodzielnego, wytrwałego i odpowiedzialnego ich realizowania.

3. Szkoła dopomaga każdemu uczniowi w zdobywaniu wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej, nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności indywidualnego i zbiorowego działania przygotowując młodzież do odpowiedzialnych zadań człowieka dorosłego.

II. Organizacyjne  podstawy  życia  szkoły

1. Podstawowymi formami organizacyjnej działalności szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne, których tygodniowy wymiar określa dla danej klasy plan nauczania,

2) zajęcia fakultatywne w określonych klasach uzupełniające program nauki,

3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne służące pogłębianiu wiedzy, kształtowaniu umiejętności uczniów oraz rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień i aktywności.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne trwają po 10 minut w tym jedna – po trzeciej godzinie lekcyjnej – 20 minut.

3. W trosce o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego uczniowie powinni być w szkole co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.

3a. Na czas zajęć szkolnych osoby uczestniczące w zajęciach wyłączają telefony komórkowe.

4. Do szkoły uczeń ubiera się dowolnie przy czym:

1) ubiór powinien być schludny, czysty i estetyczny,

2) na terenie szkoły, w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych obowiązuje noszenie miękkiego obuwia,

3) na uroczystościach szkolnych obowiązuje odświętny strój uczniowski,

4) noszenie przesadnej i kosztownej biżuterii jest niedozwolone; w sprawach wątpliwych rozstrzyga wychowawca klasy w porozumieniu z samorządem klasowym,

5) strój i wygląd ucznia nie może przeszkadzać w zajęciach szkolnych jemu samemu oraz innym uczniom i nauczycielom.

5. Obowiązującymi formami obiegu informacji w szkole są komunikaty podawane na apelach szkolnych, informacje wywieszane na tablicy ogłoszeń i zarządzenia dyrektora szkoły odczytywane w klasach.

6. W trosce o właściwą opiekę wychowawczą młodzieży mieszkającej poza domem rodzicielskim, wychowawca może odwiedzać wychowanków mieszkających na stancji oraz w bursie szkolnej.

7. W szkole pełnione są dyżury nauczycielskie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. Nauczyciel dyżurny:

1) przeciwdziała wszelkim niewłaściwym zachowaniom uczniów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu i zakłócają odpoczynek uczniów,

2) zwraca uwagę na czystość, porządek i ochronę mienia szkolnego,

3) zgłasza dyrektorowi lub właściwemu wychowawcy klasy wszelkie zauważone nieprawidłowości.

III. Statut  samorządu  uczniowskiego

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

2. Władzami samorządu są zebrania aktywu oraz Prezydium Samorządu.

3. Kadencja władz samorządowych trwa jeden rok. W grudniu każdego roku przewodniczący samorządu zwołuje sprawozdawczo-wyborcze zebranie aktywu, na którym dotychczasowi funkcyjni rozliczają się ze swojej kadencji zaś zebranie wybiera nowych funkcyjnych.

4. Pozostałe organy samorządu to:

1) rzecznik praw ucznia,

2) sekcje zainteresowań powoływane w miarę potrzeb i możliwości.

§ 2. Opiekun samorządu

Opiekuna samorządu wybiera zebranie aktywu spośród chętnych nauczycieli.

§ 3. Cele i zadania samorządu

1. Celem działania samorządu jest koordynacja działań zmierzających do realizacji istotnych potrzeb społeczności uczniowskiej.

2. W uzgodnieniu z dyrektorem szkoły samorząd ma prawo organizować w szkole:

1) imprezy rozrywkowe,

2) rozgrywki sportowe,

3) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,

4) inne formy zajęć.

3. Samorząd typuje swych przedstawicieli do udziału w wybranych posiedzeniach rady pedagogicznej.

§ 4. Metody działania samorządu

1. Głównymi metodami działania samorządu są:

1) zebrania aktywu zwoływane przez przewodniczącego celem ustalenia najważniejszych spraw,

2) zebrania Prezydium Samorządu,

3) prace sekcji zainteresowań.

2. Obieg informacji samorząd uczniowski organizuje przez:

1) ogólnoszkolne apele,

2) zebrania aktywu,

3) zamieszczanie ogłoszeń w gazetce szkolnej,

4) bezpośrednie ogłoszenia w klasach.

3. Wytypowani przez aktyw przedstawiciele samorządu spotykają się z dyrektorem szkoły celem omówienia najważniejszych spraw.

§ 5. Funkcje w samorządzie

1. W skład aktywu wchodzą:

1) członkowie Prezydium Samorządu,

2) przedstawiciele klas (co najmniej gospodarz).

2. Każdy członek Prezydium Samorządu spełnia określone funkcje:

1) przewodniczący               - kieruje pracą samorządu,

                                     - reprezentuje samorząd na zewnątrz;

2) z-ca przewodniczącego    - wspomaga przewodniczącego w jego funkcji,

                                          - zastępuje go w razie nieobecności;

3) skarbnik                          - prowadzi finanse samorządu,

4) sekretarz                         - prowadzi dokumentację samorządu,

5) liderzy sekcji                   - kierują pracami swoich sekcji,

3. W klasach działają samorządy klasowe (gospodarz, zastępca, skarbnik) i uczniowie klasy, którzy decydują o swych wewnętrznych sprawach.

§ 6. Fundusze samorządu

1. Fundusze samorządu uczniowskiego pochodzą z następujących źródeł:

1) składki uczniów całej szkoły,

2) dochody z imprez organizowanych przez samorząd.

2. O wykorzystaniu funduszy samorządu decyduje zebranie aktywu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Statut samorządu uczniowskiego uchwala i zmienia zebranie aktywu bezwzględną większością głosów.

2. Statut samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Fakt ten stwierdza podpisem dyrektor szkoły.

IV. Prawa  ucznia

1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz do kulturalnego traktowania go przez innych uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

2. Uczeń ma prawo znać programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, z którymi zostaje zapoznany na pierwszych lekcjach roku szkolnego; wtedy też nauczyciele precyzują wymagania odnośnie sposobów oceniania wiedzy i umiejętności uczniów.

3. Uczeń osiągający wyróżniające wyniki w nauce ma prawo do indywidualnego toku kształcenia. Za zgodą dyrektora szkoły i nauczyciela przedmiotu może dany przedmiot zaliczyć wcześniej.

4. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.

5. W przypadku zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, uczniowie mają prawo – w miarę możliwości finansowych szkoły - do wyrównania materiału poprzez dodatkowe godziny z danego przedmiotu.

6. W przypadku tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo przez pierwsze 3 dni od powrotu do szkoły być zwolniony z wszelkich form sprawdzania wiadomości.

7. Uczeń ma prawo raz w okresie – za wyjątkiem zapowiedzianych powtórzeń – być zwolniony z odpowiedzi ustnych co zgłasza nauczycielowi przed lekcją.

8. Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

9. Uczeń przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych w okresie 3 dni poprzedzających zawody ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów, a w szczególnych przypadkach za zgodą dyrektora szkoły także do dni wolnych od zajęć w szkole.

10. Uczeń ma prawo do systematycznego pogłębiania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela specjalisty oraz wnikliwej, systematycznej i rzetelnej kontroli swojej wiedzy:

1) przyjętymi formami kontroli są: odpowiedzi ustne, całogodzinne lub dłuższe prace pisemne (klasówki, kolokwia), krótkie prace pisemne (kartkówki), ćwiczenia i zadania praktyczne oraz inne sprawdziany właściwe dla danego przedmiotu,

2) kontrola wiedzy odbywa się zawsze w obecności innych uczniów, a ocena powinna być jawna i obiektywna,

3) proces ustalania oceny i odwoływania się od niej regulują odrębne przepisy,

4) sprawdziany i powtórzenia obejmujące materiał szerszy niż z trzech ostatnich zajęć powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem – nauczyciel jednocześnie określa zakres i formę sprawdzianu oraz zaznacza ten fakt w dzienniku,

5) w ciągu dnia może być tylko jedna całogodzinna lub dłuższa praca kontrolna, a w tygodniu nie więcej niż trzy,

6) na lekcji bezpośrednio poprzedzającej i następującej po całogodzinnym lub dłuższym sprawdzianie pisemnym nie przeprowadza się żadnych sprawdzianów pisemnych,

7) całogodzinne prace pisemne powinny być ocenione i udostępnione uczniom w ciągu dwóch tygodni, a kartkówki w ciągu tygodnia od daty ich przeprowadzenia,

8) w przypadku niezachowania zasad p. 7) ocena może być wystawiona jedynie za zgodą ucznia,

9) na tydzień przed klasyfikacją okresową lub końcoworoczną należy zakończyć przeprowadzanie całogodzinnych lub dłuższych prac pisemnych.

11. Uczeń ma prawo do swobodnego wyboru kół zainteresowań, które są formą rozwijania wiedzy i umiejętności, a nie uzupełniania materiału programowego.

12. Uczeń ma prawo za zgodą wychowawcy lub dyrektora szkoły do uczestniczenia w organizacjach działających poza szkołą.

13. Wszystkie organizacje szkolne działające na terenie szkoły mają prawo do samodzielnego planowania działalności i demokratycznego wyboru swoich władz.

14. Uczeń ma prawo i zarazem moralny obowiązek uczestniczenia w pracach na rzecz szkoły, reprezentowania jej oraz zgłaszania wniosków przedstawicielom młodzieży uczestniczącym w wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

15. Uczniowie mają prawo pod opieką nauczyciela korzystać z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu szkolnego.

V. Obowiązki  ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:

1) zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w szkole, jak i poza nią, zgodnie z przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i kulturalnymi,

2) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycję szkoły, tworzyć jej autorytet,

3) dbać o piękno ojczystego języka, wystrzegać się wszelkich wulgaryzmów,

4) okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

5) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom organów samorządu uczniowskiego,

6) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

-   okazywać szacunek dorosłym, rodzicom, opiekunom i uczniom,

-   szanować godność osobistą drugiego człowieka,

-   przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków szkolnych przez innych uczniów,

-   stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom brutalności, chamstwa, poniżania innych uczniów.

2. Uczeń jest zobowiązany do rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i terminowego wykonywania zadań domowych.

3. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczne:

1) każdą nieobecność na lekcji uczeń winien w ciągu 7 dni usprawiedliwić:

a) całodzienną u wychowawcy,

b) na pojedynczej lekcji u nauczyciela przedmiotu za wiedzą wychowawcy,

2) wychowawca w porozumieniu z samorządem klasowym może ustalić inną formę usprawiedliwiania, powiadamiając o tym dyrektora szkoły, radę pedagogiczną i rodziców,

3) spóźnienia na lekcje powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji,

4) wszystkie zwolnienia z zajęć szkolnych niezwiązane z wykonywaniem czynności szkolnych traktuje się jako nieobecność usprawiedliwiona,

5) nieobecność ucznia spowodowaną jego udziałem w zawodach, konkursach i wycieczkach szkolnych, w olimpiadach przedmiotowych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się w dzienniku jako zwolnienie z zajęć,

6) uczeń, który bez ważnego uzasadnionego powodu przebywa w czasie obowiązujących go zajęć lekcyjnych poza miejscem odbywania tych zajęć, może być posądzony o zaistniałe w tym czasie uszkodzenia mienia szkolnego oraz kradzieże,

7) nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia obniżają ocenę z zachowania,

8) uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) zobowiązani są powiadomić szkołę o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach,

9) obecność na zapowiedzianych sprawdzianach całogodzinnych lub dłuższych jest obowiązkowa; w razie nieobecności uczeń powinien w ciągu dwóch tygodni uzgodnić z nauczycielem przedmiotu czas i sposób zaliczenia sprawdzianu; niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej,

10) po przekroczeniu liczby 20 godzin nieusprawiedliwionych w okresie wychowawca powiadamia dyrektora szkoły,

11) uczeń, który opuścił w okresie 50% lub więcej godzin z danego przedmiotu jest obowiązany zdać z niego egzamin, który przeprowadza nauczyciel przedmiotu; ocena uzyskana z egzaminu jest oceną okresową (końcoworoczną); nieprzystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej.

4. Uczeń nie może być zwolniony przez nauczyciela z lekcji dla wykonania innej czynności w szkole lub poza szkołą. W szczególnych przypadkach zwolnienie takie wymaga zgody dyrektora szkoły.

5. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach organizowanych przez szkołę lub klasę, nie mających charakteru lekcji, jak apele, prace społeczne, wycieczki itp.

6. Uczeń lub zespół jest materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń i sprzętu szkolnego. Usunięcie zniszczeń lub ich skutków oraz ewentualne finansowe pokrycie szkody powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty ich dokonania.

7. Uczeń jest obowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych uczniów. Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających jest zabronione.

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe przedmioty.

VI. Kryteria oceny zachowania

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ocena zachowania powinna:

1) być obiektywną oceną postępowania ucznia wynikającą ze spostrzeżeń wychowawcy, nauczycieli, uczniów, uwag innych osób oraz samooceny ucznia;

2) spełniać funkcje wychowawcze i mobilizować ucznia do samokontroli i samowychowania;

3) mieć charakter całościowy, tzn. uwzględniać wszystkie pozytywne i negatywne przejawy postępowania i działalności ucznia (nie należy oceniać na podstawie jednego pozytywnego lub negatywnego czynu).

2. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o uczniu w zakresie:

1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych,

2) kultury osobistej,

3) stopnia przestrzegania norm społecznych i obyczajowych.

3. Ocena okresowa (roczna) powstaje na podstawie ocen cząstkowych z poszczególnych zakresów.

4. W procesie oceniania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń spełniający wszystkie wymogi prawa wewnątrzszkolnego oraz przestrzegający powszechnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych.

5. W ustalonym w statucie szkoły terminie wychowawca klasy ustala ocenę zachowania uczniów uwzględniając:

1) samoocenę ucznia,

2) ocenę zespołu klasowego,

3) uwagi innych nauczycieli.

6. Wychowawca klasy celem zasięgnięcia opinii innych nauczycieli w okresie poprzedzającym klasyfikację wywiesza w pokoju nauczycielskim propozycję ocen zachowania na czas co najmniej trzech dni.

§ 2. Stopień pilności i systematyczności ucznia

1. Czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

1) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,

2) przezwyciężanie trudności w nauce (np. wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności),

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (np. udział w konkursach i olimpiadach, praca w grupach zainteresowań),

4) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne.

2. Czynniki negatywne obniżające ocenę:

1) celowe i świadome naruszanie warunków pozytywnych wymienionych w ust. 1,

2) nie usprawiedliwione opuszczanie zajęć lekcyjnych:

a)            0-1     godz. - ocena wzorowa lub niższa,

b)            2-4     godz.  - ocena bardzo dobra lub niższa,

c)            5-7     godz. - ocena dobra lub niższa,

d)            8-10   godz. - ocena poprawna lub niższa,

e)            11-20 godz.  - ocena nieodpowiednia lub niższa,

f) powyżej 20    godz. - ocena naganna,

3) nie usprawiedliwione spóźnianie się na zajęcia,

4) uchylanie się od innych zajęć organizowanych przez szkołę.

§ 3. Kultura osobista ucznia

1. Czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

1) troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,

2) dbałość o higienę osobistą,

3) życzliwość i kulturalne odnoszenie się do nauczycieli, uczniów i innych osób,

4) troska o kulturę słowa,

5) nieuleganie nałogom,

6) poszanowanie godności własnej i innych.

2. Czynniki negatywne obniżające ocenę:

1) celowe i świadome naruszanie warunków pozytywnych wymienionych w ust. 1,

2) uleganie szkodliwym nałogom (np. palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków),

3) przesadnie ekstrawagancki strój i wygląd zewnętrzny.

§ 4. Stopień przestrzegania norm społecznych i obyczajowych

1. Czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

1) uczciwość w życiu codziennym,

2) reagowanie na zło,

3) poszanowanie ludzkiej pracy,

4) pomoc innym,

5) troska o mienie społeczne, szkolne i prywatne,

6) udział w pracach samorządu i organizacji szkolnych oraz innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

7) troska o bezpieczeństwo własne i innych,

8) dbałość o honor szkoły i jej dobre imię,

9) przejawianie inicjatywy dotyczącej poprawy funkcjonowania szkoły.

2. Czynniki negatywne obniżające ocenę:

1) celowe i świadome naruszanie warunków pozytywnych wymienionych w ust. 1,

2) postawa egoistyczna i samolubna,

3) lekceważący stosunek do nauczycieli, uczniów i innych osób,

4) agresja, kradzież, akty niszczenia i wandalizmu.

§ 5. Ustalenia końcowe

W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń lub jeśli uczeń z premedytacją łamie przyjęte pozytywne wzorce postępowania a oddziaływania wychowawcze nie odnoszą skutku, uczniowi można wystawić ocenę nieodpowiednią, nawet gdyby pod innym względem był wzorowy.

VII. Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów

§ 1 Zasady ogólne

Zasady ogólne przyznawania pomocy materialnej dla uczniów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U. Nr 74, poz. 350, z późn. zm.).

§ 2 Formy pomocy materialnej

1. Formami pomocy materialnej dla uczniów świadczonej z budżetu szkoły zwanymi dalej „świadczeniami” są:

a) stypendium socjalne,

b) stypendium za wyniki w nauce,

c) refundowanie opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inny podmiot,

d) zasiłek losowy.

2. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.

3. Pomoc materialna nie przysługuje uczniowi, który:

a) powtarza klasę,

b) otrzymał za ostatni okres nieodpowiednią ocenę za zachowanie albo więcej niż jedną ocenę niedostateczną,

c) otrzymał karę nagany dyrektora szkoły lub wyższą zgodnie ze Statutem szkoły,

d) w szczególnych przypadkach uczeń powtarzający klasę może otrzymać pomoc na łączny wniosek wychowawcy i samorządu klasowego.

§ 3 Stypendium socjalne

1. Stypendium może być przyznane, w zależności od sytuacji materialnej ucznia, w pełnej lub częściowej wysokości.

2. Stypendium w pełnej wysokości stanowi dwukrotność zasiłku rodzinnego.

3. Stypendium w częściowej wysokości stanowi od 30 do 80% stypendium w pełnej wysokości.

4. Stypendium jest przyznawane na okres od trzech do dziesięciu miesięcy w okresie roku szkolnego.

§ 4 Stypendium za wyniki w nauce

1. Stypendium może być przyznane po pierwszym roku nauki uczniowi, który otrzymał za ostatni okres średnią ocen końcowych co najmniej 4,5 – w tym ani jednej oceny dopuszczającej – oraz ocenę za zachowanie wzorową lub dobrą.

2. Stypendium jest przyznawane na okres jednego okresu.

3. Stypendium stanowi dwukrotność zasiłku rodzinnego.

§ 5 Refundacja opłat

1. Refundacja opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inny podmiot może być całkowita lub częściowa.

2. Refundacja częściowa stanowi od 30 do 80% opłaty ponoszonej w stołówce.

§ 6 Zasiłek losowy

1. Zasiłek może być przyznany uczniowi, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Zasiłek może być przyznany w formie pieniężnej lub rzeczowej, jednorazowo lub kilkakrotnie w okresie roku szkolnego.

3. Zasiłek nie może być wyższy niż pięciokrotność zasiłku rodzinnego.

4. Za realizację zasiłku przyznanego w formie rzeczowej odpowiada wychowawca klasy.

§ 7 Okres i wypłacanie świadczeń

1. Świadczenia przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego.

2. Stypendium socjalne wypłaca się co miesiąc z góry. W przypadku ucznia kończącego naukę ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.

3. Stypendium za wyniki w nauce wypłaca się jednorazowo w okresie (okresie) następującym po okresie (okresie), w którym uczeń spełnił warunki określone w § 4.

§ 8 Komisja do spraw pomocy materialnej

1. Świadczenia przyznaje komisja do spraw pomocy materialnej, zwana dalej „komisją”, na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów albo wychowawcy klasy.

2. Propozycję komisji zatwierdza dyrektor szkoły.

3. Komisję, na okres roku szkolnego, powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. W skład komisji wchodzi czterech nauczycieli i dwóch przedstawicieli uczniów desygnowanych przez samorząd szkolny.

§ 9 Procedura przyznawania świadczeń

1. Uczeń ubiegający się o pomoc materialną składa na ręce wychowawcy klasy podpisane przez rodziców (opiekunów) podanie-kwestionariusz w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

2. Złożone podania po zaopiniowaniu wychowawca klasy przekazuje przewodniczącemu komisji.

§ 10 Środki finansowe

Pomoc materialna dla uczniów jest przyznawana w ramach środków w budżecie szkoły przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący i zgodnie z wytycznymi tego organu.

VIII. Regulamin przyznawania Pucharu Przechodniego Dyrektora Szkoły

1. Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły zwany dalej pucharem jest wyrazem uznania społeczności szkolnej dla najlepszego oddziału.

2. Puchar przyznawany jest za całokształt osiągnięć po zakończeniu zajęć dydaktycznych pierwszego oraz drugiego okresu roku szkolnego.

3. Puchar przyznaje dyrektor szkoły na wniosek komisji w składzie: zastępca dyrektora, dwóch wychowawców wytypowanych przez Radę Pedagogiczną i dwóch uczniów wytypowanych przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

4. Komisja dokonuje oceny osiągnięć wszystkich oddziałów biorąc pod uwagę okresowe lub roczne wyniki nauczania, oceny zachowania, uczęszczanie na zajęcia oraz inne osiągnięcia, w tym udział w olimpiadach, zawodach i konkursach oraz aktywność w środowisku.

5. Komisja ocenia poszczególne osiągnięcia punktowo według algorytmu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6. Po zakończeniu drugiego okresu nie ocenia się oddziałów ostatniej klasy, które ukończyły szkołę.

7. Puchar jest przekazywany na uroczystym apelu na ręce samorządu klasowego i wychowawcy klasy.

8. Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor szkoły.

Algorytm przyznawania punktów za poszczególne osiągnięcia

Objaśnienia:

Sn       – średnia punktów za oceny semestralne

Sz       – średnia punktów za oceny zachowania

F         – frekwencja okresowa wyrażona w %

N         – liczba godzin nieusprawiedliwionych w okresie

U         – liczba uczniów w oddziale

Wszystkie obliczenia prowadzi się z dokładnością do 0,1 p. a wynik końcowy zaokrągla się pełnych punktów.

1. Za wyniki w nauce wg wzoru:                     50*(Sn – 2)

punktacja za oceny      Cel – 6,   Bdb – 5,   Db – 4,   Dst – 3,   Dop – 2,   Ndst – 0

2. Za oceny zachowania wg wzoru:               10*(Sz – 4)

punktacja za oceny      Wz – 6,   Bdb – 5,   Db – 4,   Pop – 3,   Ndp – 0,   Ng – 0

3. Za uczęszczanie na zajęcia wg wzoru:       4*(F – 93) – N/U

4. Za pozostałe osiągnięcia:

a) indywidualne osiągnięcia w nauce

-        pierwsze miejsce na liście „Złotej trzynastki”                 – 3 p.

-        drugie miejsce na liście „Złotej trzynastki”                     – 2 p.

-        dalsze miejsce na liście „Złotej trzynastki”                    – 1 p.

b) udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach i konkursach szkolnych

-        szkolne                               – zwycięstwo indywidualne – 1 p., zwycięstwo zespołowe – 2 p.

-        powiatowe (okręgowe)          – udział – 1 p., zwycięstwo – 2 p.

-        okręgowe (wojewódzkie)       – udział – 1 p., wyróżnienie – 2p., zwycięstwo – 3 p.

-        krajowe                               – udział – 5 p., laureat – 10 p., zwycięstwo – 15 p.

c) aktywność w środowisku szkolnym

-        przygotowanie imprezy ogólnoszkolnej              – 2-4 p.

-        funkcja w samorządzie szkolnym                      – 1-5 p.

d) inne udokumentowane łącznie (wg uznania komisji) – do 5 p.

IX. Tradycje  i  ceremoniał  szkolny

1. Uczeń powinien poznać historię szkoły i postać jej patrona.

2. Uczniowie mają obowiązek kultywować tradycje szkoły, szanować jej symbole, wzbogacać ceremoniał i uroczystości szkolne. Do tradycji i ceremoniału szkolnego należą:

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

2) ślubowanie uczniów klas pierwszych,

3) Dzień Patrona Szkoły,

4) uroczyste rozpoczęcie balu studniówkowego,

5) uroczyste pożegnanie klas IV,

6) uroczyste zakończenie roku szkolnego.

3. Uczeń ma prawo i zaszczyt reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

4. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły. Poczet sztandarowy na każdy rok szkolny ustala spośród wyróżniających się uczniów rada pedagogiczna na wniosek samorządu uczniowskiego.

5. Rota ślubowania klas pierwszych:

My - uczennice i uczniowie klas pierwszych - wstępujący w progi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, stajemy przed sztandarem szkoły i uroczyście ślubujemy:

- Strzec honoru szkoły, stać się godnymi jej tradycji, kształtować umysły i charaktery tak, by w przyszłości mogła być z nas dumna.

Ślubujemy!

- Pamiętając wybitną postać poety - wieszcza i wielkiego Polaka oddanego sprawie Ojczyzny - stawiać dobro narodu ponad własne, rozwijać w sobie postawę obywatelską, być wiernymi ideałom humanizmu.

Ślubujemy!

- Pamiętając o tym, że na naszą naukę i wychowanie składa się trud nauczycieli i rodziców - nie zawieść pokładanego w nas zaufania i odpowiedzieć na ten trud wysiłkiem naszych umysłów i serc.

Ślubujemy!

Niech naszej społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie przyświeca hasło filaretów - "Ojczyzna, nauka, cnota".

Ślubujemy!